Regulamin

Właścicielem marki i serwisu Dobrekursy.it jest Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Milionowej 21

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W kursach/szkoleniach biznesowych ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST CENTRUM NAUKI  I BIZNESU „ŻAK” Sp. z o. o.

 1. Uczestniczenie przez Kursanta w dowolnie wybranym przez siebie kursie/szkoleniu, prowadzonym przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o. o., zwanym dalej CNiB Żak, realizowane jest na podstawie złożenia zamówienia na stronie dobrekursy.it zakresie której Kursant zleca dokonanie jego szkolenia.
 2. Kursant zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa oraz z programem kursu/szkolenia, co
 3. Obowiązki Kursanta:
  1. uczestniczenie w zajęciach (min. 50% obecności) oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy,
  1. przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących w CNiB Żak,
  1. przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. w miejscu odbywania się kursu,
  1. wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia.
 4. Za naruszenie obowiązków wymienionych w pkt 3 Kursant może zostać dyscyplinarnie skreślony z listy Kursantów.
 5. Obowiązki CNiB Żak:
  1. zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego zajęć oraz ich właściwej organizacji,
  1. zapewnienie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia zajęć,
  1. zapewnienie wyposażenia technicznego pracowni, niezbędnego do prowadzenia szkolenia w ramach danego kursu/szkolenia- forma stacjonarna,
  1. zapewnienie platformy, dla kursów organizowanych przy zastosowaniu metod i technik kształcenia na odległość, na której udostępni Kursantowi niezbędne materiały.
 6. Program kursów/szkoleń oraz system ich realizacji, czas oraz miejsce odbywania zajęć przekazywane są do wiadomości Kursantom (na adres e-mail podany przy zapisie) 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników danego kursu/szkolenia, CNiB Żak zastrzega sobie prawo do zmian podanego wcześniej terminu jego rozpoczęcia lub też odwołania kursu/szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Kursantom możliwości nauki na innych kursach/szkoleniach tematycznie pokrewnych.
 8. W przypadku dyscyplinarnego skreślenia Kursanta z listy Kursantów na zasadach wymienionych
  w pkt 4 jak również w przypadku rezygnacji Kursanta z uczestnictwa w kursie/szkoleniu, zwrot opłat za kurs/szkolenie nie przysługuje.
 9. W przypadku braku możliwości podjęcia nauki z przyczyn istniejących po stronie CNiB Żak, Kursant ma prawo do zwrotu opłaty za kurs/szkolenie. Zmiana terminu rozpoczęcia zajęć kursu/szkolenia, jak i również zmiana miejsca prowadzenia kursu/szkolenia, nie jest uważana za leżącą po stronie CNiB Żak przyczynę uniemożliwiającą rozpoczęcie nauki.
 10. Po uzyskaniu zaliczenia  kursu/szkolenia Kursant otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia,
 11. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Organizatora należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą mailową na adres: reklamacje@zak.edu.pl
 12. Reklamacja powinna zawierać:
 13. oznaczenie Kursanta oraz reklamowanej usługi;
 14. wskazanie i uzasadnienie podstaw reklamacji;
 15. wskazanie zakresu żądania składającego reklamację.
 16.  Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w pkt 1. Organizator pozostawi ją nierozpatrzoną po uprzednim wezwaniu Kursanta za pośrednictwem poczty elektronicznej do jej uzupełnienia.
 17. W ciągu 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizator rozpatrzy doręczoną reklamację.
 18. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator prześle podjętą decyzję Kursantowi za pomocą poczty elektronicznej.
 19. email: kontakt@dobrekursy.it; tel: 801 100 777
return(
  newJob|
)