Regulamin

Właścicielem marki i serwisu Dobrekursy.it jest Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Milionowej 21

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTU:

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W kursach/szkoleniach ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM NAUKI
I BIZNESU „ŻAK” Sp. z o. o.

 1. Uczestniczenie przez Kursanta w dowolnie wybranym przez siebie kursie/szkoleniu, prowadzonym przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o. o., zwanym dalej CNiB Żak, realizowane jest na podstawie umowy zlecenia, w zakresie której Kursant zleca dokonanie jego szkolenia w zakresie określonym umową.
 2. Kursant zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa oraz z programem kursu/szkolenia,
  co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 3. Obowiązki Kursanta:
  a. uczestniczenie w zajęciach (min. 50% obecności) oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy
  b. przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących w CNiB Żak,przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. na terenie placówki CNiB Żak,
  c. wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia.
 4. Za naruszenie obowiązków wymienionych w pkt 3 Kursant może zostać dyscyplinarnie skreślony z listy Kursantów.
 5. Obowiązki CNiB Żak:
  a. zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego zajęć oraz ich właściwej organizacji,
  b. zapewnienie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia zajęć,zapewnienie wyposażenia technicznego pracowni, niezbędnego do prowadzenia szkolenia w ramach danego kursu/szkolenia-forma stacjonarna
  c. zapewnienie platformy szkoleniowej – forma online.
 6. Program kursów/szkoleń oraz system ich realizacji, czas oraz miejsce odbywania zajęć, jak również zasady odpłatności za poszczególne kursy/szkolenia, podawane są do wiadomości Kursantom przy zgłaszaniu przez nich uczestnictwa w danym kursie/szkoleniu lub na adres e-mail podany przy zapisie 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników danego kursu/szkolenia, CNiB Żak zastrzega sobie prawo do zmian podanego wcześniej terminu jego rozpoczęcia lub też odwołania kursu/szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Kursantom możliwości nauki na innych kursach/szkoleniach tematycznie pokrewnych.
 8. Z ważnych powodów Kursant może wnosić o zmianę terminu kursu/szkolenia (reklamacja@zak.edu.pl). CNiB Żak uwzględni wniosek Kursanta w miarę istniejących możliwości, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków  odbywania kursów/szkoleń przez pozostałych Kursantów. Odpowiedź zostanie udzielona kursantowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 9. W przypadku dyscyplinarnego skreślenia Kursanta z listy Kursantów na zasadach wymienionych w pkt 4 jak również w przypadku rezygnacji Kursanta z uczestnictwa w kursie/szkoleniu, zwrot opłat za kurs/szkolenie nie przysługuje.
 10. W przypadku braku możliwości podjęcia nauki z przyczyn istniejących po stronie CNiB Żak, Kursant ma prawo do zwrotu opłaty za kurs/szkolenie. Zmiana terminu rozpoczęcia zajęć kursu/szkolenia, jak i również zmiana miejsca prowadzenia kursu/szkolenia, nie jest uważana za leżącą po stronie CNiB Żak przyczynę uniemożliwiającą rozpoczęcie nauki.
 11. Po ukończeniu kursu/szkolenia Kursant otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
 12. Reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez CNiB Żak należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą mailową na adres: reklamacje@zak.edu.pl
 13. Reklamacja powinna zawierać:
  a. Oznaczenie Kursanta oraz reklamowanej usługi;
  b. Wskazanie i uzasadnienie podstaw reklamacji;
  c. wskazanie zakresu żądania składającego reklamację.
 14. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w pkt 13 CNiB Żak pozostawi ją nierozpatrzoną
  po uprzednim wezwaniu Kursanta za pośrednictwem poczty elektronicznej do jej uzupełnienia.
 15. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji CNiB Żak rozpatrzy doręczoną reklamację.
 16. Po rozpatrzeniu reklamacji CNiB Żak prześle podjętą decyzję Kursantowi za pomocą poczty elektronicznej.
 17. W przypadku zawarcia umowy na odległość Kursantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie
  14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 18. W celu odstąpienia od umowy Kursant musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu i wysłać je na adres mailowy: kontakt@dobrekursy.it (DOTYCZY TYLKO KURSÓW IT) lub pocztą na adres Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź.
 19. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej https://dobrekursy.it
 20. W przypadku odstąpienia od umowy koszty, o których mowa w pkt 10 i pkt 17  zwrócone zostaną na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 21. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
  o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 22. W zakresie odpowiedzialności CNiB Żak za wykonanie usługi znajdują zastosowanie przepisy dotyczące umowy zlecenia, tj. art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) i odpowiedzialności wynikającej z tych przepisów.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym.
 24. W przypadku kursów online CNiB Żak udostępnia link do zajęć. Kursant zobowiązany jest posiadać:
  a. Komputer ze stabilnym łączem internetowym;
  b. Przeglądarkę internetową;
  c. Mikrofon oraz głośniki;
  d. Kamera internetowa
 25. Dane przedsiębiorstwa Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o. o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000254643, wysokość kapitału zakładowego: 31.450.000,00 zł, REGON: 100190115, NIP: 729-259-78-69 email: kontakt@dobrekursy.it (DOTYCZY TYLKO KURSÓW IT); tel: 801 100 777

Oświadczam, że akceptuje program kursu/szkolenia

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz że wyrażam zgodę na ich włączenie do umowy zlecenia regulującej zasady pobierania przeze mnie nauki w CNiB Żak.

return(
  newJob|
)