Tryb postępowania reklamacyjnego

w Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

 1. Reklamacja może dotyczyć wszelkich nieprawidłowości związanych z usługą o świadczenie usług oświatowych, stwierdzonych przez kursanta, w szczególności:
  1. braku możliwości korzystania z usług przypisanych do zajęć kursu;
  2. nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia usług oświatowych;
  3. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o. o. obowiązków wynikających z umowy;
  4. jakości świadczonych usług przypisanych do danego kierunku kształcenia;
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie w placówce Centrum Nauki i Biznesu Żak (jednostce systemu oświaty), pocztą tradycyjną na adres Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@zak.edu.pl
 3. Zgłaszając reklamację kursant powinien podać:
  1. imię i nazwisko oraz numer umowy lub data zawarcia umowy składającego reklamację;
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okres, którego reklamacja dotyczy;
  4. uzasadnienie reklamacji, w tym wszystkie istotne okoliczności;
  5. wskazanie roszczeń wobec Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o.,
 4. Każdy kursant ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług oświatowych świadczonych przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje dzień złożenia stosownego dokumentu w formie pisemnej w placówce Centrum Nauki i Biznesu Żak (jednostce systemu oświaty) lub dzień otrzymania listu/maila zawierającego reklamację w formie pisemnej.
 6. Odpowiedź na reklamację
  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W ustawowym, 14-dniowym terminie odpowiedź powinna być doręczona konsumentowi (art. 61 § 1 w zw. z art. 651 k.c.). Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez kursanta formie pisemnej w placówce Centrum Nauki i Biznesu Żak (jednostce systemu oświaty), drogą mailową lub listową. Odpowiedź specjalisty ds. reklamacji na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.
 7. Wskazany powyżej tryb rozpatrywania reklamacji realizowany przez Centrum Nauki i Biznesu Żak jest zgodny z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów ustawy i odpowiednich aktów wykonawczych. Zasady zawarte w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji są uwzględnione w aktualnie obowiązujących procedurach wewnętrznych Centrum Nauki i Biznesu Żak.

return(
  newJob|
)